Konfigurator usług

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na imprezach masowych?

Bezpieczeństwo imprez masowych to odpowiedzialne zadanie, które wymaga od organizatora podjęcia wielu kroków oraz zaznajomienia się z przepisami prawa. Ochrona uczestników jest w pierwszej kolejności właśnie obowiązkiem organizatora. Jakie są przepisy dotyczące takich wydarzeń?

bezpieczeństwo imprez masowych

Co to jest impreza masowa?

Impreza masowa to wydarzenie artystyczno-rozrywkowe lub sportowe, w którym bierze udział wielu uczestników. Do tej kategorii nie zaliczają się imprezy w teatrach, operach, kinach, muzeach i innych zamkniętych obiektach, jak również eventy organizowane przez pracodawców dla pracowników o charakterze zamkniętym czy z przeznaczeniem dla uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Także wydarzenia sportowe dla dzieci i młodzieży czy sportowców niepełnosprawnych oraz na ogólnodostępnych i nieodpłatnych obiektach sportowych nie są za takie uważane.

Organizacja imprez masowych od strony prawnej

Kwestie prawne reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. Określa ona obowiązki organizatora imprezy masowej w zależności od miejsca organizacji, liczby uczestników oraz rodzaju wydarzenia.

Organizator ma liczne powinności względem tego, jak powinna być zabezpieczana impreza masowa. Wymagania, jakie powinien spełnić, to:

$

zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;

$

ochrona porządku publicznego;

$

zabezpieczenie wydarzenia pod względem medycznym;

$

zagwarantowanie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych razem z instalacjami i urządzeniami, zwłaszcza przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Dodatkowo w zakresie określonym ustawą obowiązek utrzymania bezpieczeństwa podczas wydarzenia spoczywa również na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta lub wojewodzie, a także odpowiednich służbach m.in. Policji, Straży Pożarnej i ochronie zdrowia.

Organizator imprezy musi także zagwarantować udział służb porządkowych i informacyjnych, włącznie z zarządzającym nimi kierownikiem ds. bezpieczeństwa. Oprócz pomocy medycznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego niezbędne jest wyznaczenie dróg ewakuacji oraz dojazdowych dla służb ratowniczych i Policji. Służby porządkowe i informacyjne na imprezach masowych powinny mieć zorganizowaną łączność, dostęp do sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz wydzielone pomieszczenie.

Liczbę członków tych służb określa się w zależności od tego, czy wydarzenie jest imprezą masową podwyższonego ryzyka, czy też nie. Uczestnikom należy udostępnić regulamin obiektu i wydarzenia.

Zagrożenia i ryzyko związane z imprezami masowymi

Do najczęstszych niebezpieczeństw związanych z imprezami masowymi należą pożary, awarie sprzętu elektrycznego lub urządzeń oraz katastrofy jak np. zawalenie się sceny. Jednak pojawiają się też zagrożenia innego typu, np. kradzieże, napady czy pobicia, niszczenie mienia i wandalizm, rzucanie rac, kamieni i inne zachowania agresywne. Nie wolno także lekceważyć ewentualnych działań terrorystycznych.

Dlaczego warto skorzystać z usług doświadczonej firmy ochroniarskiej?

Jak powinna wyglądać właściwie zorganizowana impreza masowa? Zabezpieczenie jest tu najistotniejsze, dlatego powinieneś zdać się na profesjonalną firmę ochroniarską, która posiada właściwe środki do działania.

W Beta Security ISO zabezpieczenie imprez masowych opiera się na przeszkolonych pracownikach ochrony posiadających odpowiednie doświadczenie i stosujących się do procedur. Dbamy o wyposażenie ich w sprzęt do komunikacji oraz umożliwiający wykonywanie przysługujących im czynności. Oferujemy pełen zakres działań niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy oraz gwarantujemy komfort i bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Podejmowane przez pracowników działania to m.in. zapobieganie wnoszeniu przez uczestników niebezpiecznych przedmiotów, legitymowanie oraz przywoływanie do porządku osób zakłócających spokój, a w razie konieczności obezwładnianie jednostek stwarzających zagrożenie dla pozostałych. Obowiązki to także uważne monitorowanie przebiegu imprezy, w tym zagrożeń pożarowych i nie tylko. W BSI podejmowaliśmy już udaną współpracę z wieloma organizatorami, również przy imprezach podwyższonego ryzyka. Skorzystaj z naszych usług i sprawdź ofertę!