Konfigurator usług

Planowanie zabezpieczenia imprezy masowej: od teorii do praktyki

Organizacja imprezy masowej jest nie lada wyzwaniem. Kluczowym aspektem podczas planowania eventu powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących zakłócić przebieg wydarzenia. Sprawdź, dlaczego warto powierzyć kwestie związane z bezpieczeństwem doświadczonej firmie świadczącej profesjonalne usługi z zakresu zabezpieczania imprez masowych.

zabezpieczenie imprezy masowej

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Planując organizację imprezy o charakterze masowym należy zapoznać się z zapisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Akt ten określa m.in.:

  • zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
  • warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
  • zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;
  • zasady przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, w tym danych osobowych;
  • zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.”[1]

[1] art. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

W ustawie określono m.in. obowiązki organizatora, wymaganą liczebność oraz uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych, regulacje dotyczące sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, a także procedurę uzyskiwania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organizacja imprezy masowej: wstępna ocena ryzyka

Podczas trwania imprezy masowej może wystąpić szereg incydentów zagrażających prawidłowemu i bezpiecznemu przebiegowi imprezy. Zaliczyć do nich można m.in. akty wandalizmu, przejawy agresji i przemocy czy kradzieże. Przygotowując wstępną ocenę ryzyka organizacji imprezy masowej należy uwzględnić również zagrożenia wynikające  z możliwości wystąpienia pożaru wywołanego np. zwarciem instalacji elektrycznej albo paleniem tytoniu przez uczestników imprezy w miejscach do tego nie wyznaczonych czy katastrofy budowlanej spowodowanej np. zawaleniem się sceny.

Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, ochrona porządku publicznego, odpowiednie zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym, a także zapewnienie właściwego stanu obiektów budowlanych[1].

Należy sporządzić plan zabezpieczenia imprezy masowej, w którym znajdzie się m.in. graficzny plan terenu z opisem i oznakowaniem m.in. dróg ewakuacyjnych, lokalizacji hydrantów czy punktu pomocy medycznej, regulamin obiektu na terenie którego zorganizowana ma być impreza masowa, program oraz regulamin imprezy, przewidywana liczba uczestników wydarzenia, a także szczegółowy wykaz osób, w imieniu organizatora odpowiadają podczas imprezy masowej za zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom.[2]

Koordynacja organizacji imprezy z lokalnymi służbami ratunkowymi

Aby otrzymać zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej należy nie tylko wystąpić z odpowiednim wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, lecz także uzyskać stosowną opinię od właściwego miejscowo komendanta Policji, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego[3].

W uzyskanej opinii powinna znaleźć się informacja zarówno o przewidywanych zagrożeniach związanych z planowaną imprezą masową, jak i o wielkości sił i środków potrzebnych do jej zabezpieczenia czy o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących stanu technicznego obiektu lub terenu, na którym ma odbyć się impreza.

O opinię należy wystąpić minimum na 30 dni (w niektórych przypadkach termin ten ulega skróceniu do 14 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy masowej, a przedstawiciele wymienionych wyżej służb mają 14 dni na wydanie opinii.

[1] art. 5 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

[2] https://www.gov.pl/web/kppsp-walcz/organizacja-imprez-masowych

[3] art. 25 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Zabezpieczenie imprezy masowej: ochrona fizyczna

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprezy masowej należy zadbać o profesjonalne zabezpieczenie imprezy, które zagwarantuje spełnienie wymogów ustawowych. Warto w tej kwestii zdecydować się na współpracę z profesjonalną firmą świadczącą usługi ochrony.

Zabezpieczenie imprez masowych obejmuje m.in.

  • działania zapobiegające wniesieniu na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych;
  • legitymowanie uczestników imprezy;
  • zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych;
  • identyfikację potencjalnych zagrożeń i przywoływanie do porządku osób łamiących regulamin imprezy;
  • ustawienie barierek w newralgicznych miejscach i ogrodzenie terenu, na którym odbywa się się impreza.

Liczebność służb porządkowych uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w imprezie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na pierwsze 300 osób uczestniczących w evencie powinno przypadać minimum 10 porządkowych, a także jeden porządkowy na każde kolejne 100 osób. W przypadku imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, powinno to być 15 porządkowych na 300 osób oraz dwóch porządkowych na każde kolejne 100 osób.

Dlaczego warto powierzyć zabezpieczenie imprezy masowej ekspertom Beta Security ISO?

Zlecając usługę zabezpieczenia imprezy masowej Beta Security ISO, możesz liczyć także na przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy, a także pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od stosownych organów, a także zapewnienie wsparcia medycznego i przeciwpożarowego.