Konfigurator usług

Komu można udostępnić nagrania z monitoringu?

Monitoring to wciąż jedna z najskuteczniejszych metod ochrony własności prywatnej lub firmowej. Wiąże się to jednak z obowiązkami wynikającymi z prawa. Jak wygląda ta kwestia od strony przepisów i komu można udostępnić nagrania z monitoringu?

kto może żądać nagrania z monitoringu

Dostęp do nagrania z monitoringu według przepisów RODO

Nagranie z monitoringu jest ważnym materiałem nie tylko dla właściciela posesji. Jak wszystkie inne dane podlega ono przepisom RODO. Warto wiedzieć, kto może żądać nagrania z monitoringu i komu wolne je udostępniać.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO: „Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich […]”. 

Wśród informacji, które zainteresowany ma prawo pozyskać, są też m.in.:

  • cel przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  • ewentualny okres przechowywania danych osobowych.

Osoba pragnąca uzyskać wgląd w nagrany materiał musi złożyć odpowiedni wniosek o udostępnienie nagrania z monitoringu do ich administratora.

Zdarzają się sytuacje, w których dostępu do nagrań z monitoringu mogą zażądać osoby trzecie. Jeżeli jesteś administratorem zarejestrowanych danych, to zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO to Ty podejmujesz decyzję, czy udostępnisz je do wglądu osobie składającej wniosek. Także i tutaj znaczenie mają przepisy RODO. W jakiej formie należy przekazywać nagrania, aby pozostać w zgodzie z prawem?

Sposób przekazywania nagrań z monitoringu

Najprostszą sytuacją jest przypadek, gdy na nagraniu widnieją jedynie dane osobowe wnioskującego. Możesz je wówczas przekazać jako dokładną kopię. Nie wolno Ci tak postąpić, jeśli kamera zarejestrowała też inne osoby. Aby właściwie chronić ich dane osobowe, musisz przed udostępnieniem nagrań zamazać ich wizerunki i wszystko, co mogłoby doprowadzić do identyfikacji. Inaczej wygląda to jednak, gdy przetwarzania dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Prywatny monitoring a policja

Policja ma prawo zażądać nagrań z monitoringu, jeżeli mogą one stanowić dowód w sprawie, np. gdy Twoja kamera śledziła obszar, na którym doszło do włamania lub innego przestępstwa. O dostęp do materiałów może też ubiegać się ubezpieczyciel prowadzący postępowanie w kwestii zniszczenia mienia. Przed przekazaniem nagrania Policji nie zamazuj wizerunków znajdujących się na nich osób.

Organy ścigania powinny Ci przedstawić wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu w formie pisemnej, wraz z podstawą prawną. Jeżeli Policja stwierdziła konieczność zabezpieczenia nagrań, to musisz zadbać, żeby nie uległy one zniszczeniu np. poprzez nadpisanie danych. Można to zrobić za pomocą zapisania kopii na innym nośniku.

Beta Security ISO ma duże doświadczenie związane zarówno z montażem, jak i kwestiami prawnymi dotyczącymi monitoringu. Skorzystaj z naszych usług!