Konfigurator usług

Czym jest plan ochrony obiektu?

Prawidłowa i skuteczna ochrona budynków wymaga przemyślanej koncepcji. Taką funkcję spełnia plan ochrony obiektu, który powinien być dostosowany do konkretnych wymagań danej nieruchomości. Czym jest i jakie są jego podstawowe zadania?

plan ochrony obiektu

Czemu służy plan ochrony obiektu?

Plan ochrony obiektu to dokument określający, jakiego rodzaju ochrona jest niezbędna oraz w jakim zakresie powinna wystąpić, aby właściwie zabezpieczyć budynek. Ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przed różnymi zagrożeniami, a także szkodliwymi działaniami ze strony osób trzecich. Mogą to być zarówno włamania, jak i wtargnięcia na teren obiektu.

Starannie przygotowany plan ochrony bierze też pod uwagę różnego rodzaju zjawiska, w tym pożary, powodzie czy wichury, oraz zagrożenia wynikające z postępowania pracowników nieprzestrzegających zasad BHP.

Kto sporządza plan ochrony obiektu?

Od strony prawnej plan ochrony obiektu reguluje Ustawa o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r. Jego sporządzeniem powinna zająć się osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego.

Plan tworzy się na podstawie ich doświadczenia i Metodyki Uzgadniania Planów Ochrony, Obszarów, Obiektów i Urządzeń Podlegających Obowiązkowej Ochronie, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego Policji.

Plan ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie musi być uzgadniany z właściwym terytorialnie Komendantem Wojewódzkim Policji. W sytuacji, gdy w grę wchodzi zagrożenie terrorystyczne, plan ochrony z załącznikiem antyterrorystycznym konsultuje się z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Wśród obiektów podlegających obowiązkowej ochronie wyróżniamy:

$

obiekty bankowe i pocztowe,

$

zakłady przemysłowe,

$

obiekty administracji,

$

muzea i inne obiekty gromadzące dobra kultury narodowej.

Zalicza się tu także obiekty podległe samorządowi terytorialnemu oraz te, których uszkodzenie może spowodować poważne straty materialne i ekologiczne.

Z czego składa się plan ochrony obiektu?

Podstawowe elementy planu ochrony obiektu składają się z 7 części odnoszących się do różnych aspektów bezpieczeństwa jednostki. Są to:

$

charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki,

$

analiza stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki,

$

ocena aktualnego stanu ochrony,

$

dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO),

$

informacje dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych,

$

zasady organizacji i realizowania ochrony jednostki,

$

załączniki do planu ochrony.

Każdy plan ochrony obiektu jest unikatowy, nawet w przypadku identycznej budowli. Warunkują go bowiem także konkretne otoczenie oraz inne czynniki, a Komendant Wojewódzki Policji podejmuje decyzje indywidualnie.

Plan ochrony – skuteczna forma zabezpieczania budynków

Stworzenie planu ochrony obiektu i wdrożenie go w życie jest dobrym sposobem na zapewnienie budynkowi większego bezpieczeństwa. Dokładne wymagania od strony prawnej gwarantują, że nie dojdzie do żadnych zaniedbań.

Kompleksowe rozwiązanie wymaga w tej sytuacji zarówno ochrony technicznej, jak i fizycznej ze strony jednostek ochrony. W Beta Security ISO mamy duże doświadczenie w montażu urządzeń alarmowych czy monitoringu, a nasza kadra to kwalifikowani pracownicy ochrony. Zachęcamy do współpracy!