Konfigurator usług

Co to jest strefa pożarowa?

Kwestia ochrony przeciwpożarowej powinna być rozpatrywana już na etapie stawiania budowli. Strefy pożarowe stanowią niezwykle ważny element konstrukcji budynku, który w trakcie pożaru może decydować o życiu zagrożonych osób. Co to jest strefa pożarowa?

strefa pożarowa

Definicja prawna strefy pożarowej

Oprócz czynnej ochrony przeciwpożarowej, na którą składają się m.in. systemy sygnalizacji, oddymiania i wentylacji, instalacje gaśnicze oraz inna infrastruktura niezbędna w trakcie pożaru, istnieje też ochrona bierna. Jest ona związana z konstrukcją budynku i planuje się ją już w trakcie jego projektowania. Należy do niej strefa pożarowa. Definicja jest ściśle określona przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nią:

Strefa pożarowa to budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.

Część budynku, o której mowa w ust. 1., stanowi też jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowych.

Istotna jest tutaj powierzchnia strefy pożarowej. Jak liczyć ją zgodnie z przepisami? Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części. Wlicza się tutaj także powierzchnię antresoli.

Podział budynku na strefy pożarowe

Oprócz budynków lub ich części stanowiących strefy pożarowe wyróżnia się także wydzielenie pożarowe, np. przedsionki przeciwpożarowe, kotłownie lub składy paliwa stałego.

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe stosuje się odpowiedni podział budynków na strefy pożarowe. Służy do tego oddzielenie przeciwpożarowe w postaci wykonanych z materiałów niepalnych ścian i stropów lub określonej w przepisach wolnej przestrzeni między budynkami.

Strefy pożarowe rozróżnia się ze względu na kategorię zagrożenia dla ludzi (ZL), biorąc pod uwagę także pomieszczenia czy budynki produkcyjne i magazynowe (PM) oraz inwentarskie. ZL obejmuje kilka podkategorii (od ZL I do ZL V) w zależności od sposobu ich użytkowania, przeznaczenia czy liczby przebywających w nich osób.

Warto pamiętać, że jeżeli strefy pożarowe zaliczają się do więcej niż jednej kategorii ZL, to muszą spełniać wymagania określone dla każdej z nich.

Jak powinna być zabezpieczona strefa pożarowa?

Strefę pożarową otaczają przegrody budowlane. O tym, jaki ich typ należy zastosować dla ścian i stropów, decyduje klasyfikacja ogniowa budynku oraz strefy zagrożenia jego użytkowników. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę minimalny czas utrzymania przegrody w momencie pożaru, jak również nośność, szczelność i izolacyjność ogniową zastosowanego materiału.

Należy także zadbać o dokładne uszczelnienie stref. Na ścianach z dużymi oknami czy przejściami do innych pomieszczeń stosuje się ściśle dopasowane kurtyny pożarowe. Innym rozwiązaniem są specjalistyczne drzwi przeciwpożarowe zaopatrzone w mechanizmy odcinające strefy pożarowe przy zagrożeniu pożarem. Przydatne okazują się też uszczelki termiczne, które – pęczniejąc pod wpływem ciepła – dodatkowo uszczelniają drzwi.

Niebezpieczeństwo może też stwarzać instalacja wentylacyjna, przez którą przedostaje się dym czy ogień. Zabezpiecza się ją przy użyciu klap pożarowych.

W Beta Security ISO mamy duże doświadczenie z systemami przeciwpożarowymi, a nasi specjaliści sprawdzą i dostosują strefę pożarową w budynku. Zapraszamy do współpracy!